Smyckesbetong, 300 g
Smyckesbetong, 300 g
Smyckesbetong, 300 g
Smyckesbetong, 300 g
Smyckesbetong, 300 g
Smyckesbetong, 300 g
Smyckesbetong, 300 g
Tillfälligt slut i lager

Smyckesbetong, 300 g

5,99 €
inkl. 24 % moms.
Tillfälligt slut i lager

Mycket fin smyckesbetong för fantastiska, unika smycken! 1 del vatten ska blandas med ca 5 delar smyckesbetong. Smyckesformarna och -underlagen som visas på bild 2 ingår inte.

 VAARA / FARA

UFI: 2800-P0VS-M000-T2TG

Vaaralausekkeet:
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsfraser:
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Modellnummer: 34166000
Produktnummer: 4006166273940