Silikonlim 3D-Kit, 80ml
Silikonlim 3D-Kit, 80ml
Silikonlim 3D-Kit, 80ml
Silikonlim 3D-Kit, 80ml

Silikonlim 3D-Kit, 80ml

5,90 €
inkl. 24 % moms.
  • Silikonlim 80 ml. Gelliknande, bra initial vidhäftning, bitarna börjar ej rinna av underlaget
  • Frostbeständigt, blir genomskinligt när det torkat, kan användas till att limma glas, metall, plast, sten, frigolit och trä
  • Vinägerlukt (ättiksyra), luktfritt när det torkat
  • Undvik kontakt med huden
  • Ska inte användas av barn under 6 år
  • Undvik att limmet hamnar på mosaikbitarnas yta, eftersom det kan vara svårt att putsa bort.

VAROITUS / VARNING

EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon. 
Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-2H-isotiazolin-3-on.  
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Varning. Irritera huden. Allvarligt irriterande för ögonen.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon.
Förvara utom räckhåll för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Modellnummer: COL3D0080
Produktnummer: 8711557409315