Lim för smycken, 27g, Rayher

Lim för smycken, 27g, Rayher

3,90 €
inkl. 24 % moms.

Lim för smycken, tub 27 g

Limmar metall, trä, glas, läder etc. Olämplig för mjuk plast och frigolit.

  VAARA / FARA

UFI: 11DA-19RE-VYAD-EEWU

Vaaralausekkeet:
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. 
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. 
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. 
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. 
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsfraser:
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P103 - Läs etiketten före användning. 
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

FI: EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
SE: EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Modellnummer: 3339700
Produktnummer: 4006166110740