Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg
Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg

Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg

19,99 €
inkl. 24 % moms.

Forma, modellera, klippa, stämpla, fylla ... allt är möjligt.

Väderbeständig, frostbeständig - lämplig för användning inomhus och utomhus.

Blandningsförhållandet: 9 delar cement / 1 del vatten. Förpackning 3 kg.

 VAARA/ FARA

UFI: QT60-50AX-V00M-313D

Vaaralausekkeet:
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 -  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
Modellnummer: 34212000
Produktnummer: 4006166292002