Kreativ-Beton Paste
Kreativ-Beton Paste
Kreativ-Beton Paste
Kreativ-Beton Paste
Kreativ-Beton Paste
Kreativ-Beton Paste
Kreativ-Beton Paste

Kreativ-Beton Paste

11,49 €
inkl. 24 % moms.

Creative Cement Compound, 350 g.

Vattenbaserad betongpasta. Den behandlade ytan ger intrycket av en gjuten betongyta. För ytor som trä, terrakotta, glas, porslin, papiermâche, polystyren, och metall. Väderbeständig.

VAARA / FARA

Vaaralausekkeet: 
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet: 
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/hengityssuojainta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Faroangivelser:
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

 Säkerhetsfraser:
P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.
P280: Använd skyddshandskar/andningsskydd/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

FI: EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3- onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. (3: 1). Kan ge en allergisk reaktion.

Modellnummer: 34329000
Produktnummer: 4006166499135