Kakelfog, Grön, Mosaikstein
Kakelfog, Grön, Mosaikstein
Kakelfog, Grön, Mosaikstein

Kakelfog, Grön, Mosaikstein

6,90 €
inkl. 24 % moms.

Kakelfog, Grön, Mosaikstein. Passar för för mosaikarbeten, t.ex. glas, keramik och marmor. För både utomhus- och inomhusbruk. Fogen kan vara 1-5 mm bred.

Står emot vatten och smuts. Åtgång 2 kg/m2,, beroende på fogens bredd och mosaikbitarnas tjocklek.

Förpackningsstorlek 250 g: Blanda pulver 250 g och ca 0,5 dl vatten ordentligt tills det är klumpfritt.
Förpackningsstorlek 500 g: Blanda pulver 500 g och ca 1,0 dl vatten ordentligt tills det är klumpfritt.
Förpackningsstorlek 1 kg: Blanda pulver 1 kg g och ca 2,0 dl vatten ordentligt tills det är klumpfritt.


Så här fogar du: Blanda fogmassan och låt den dra en stund. Rör om i den på nytt och bred ut den med en spackel på mosaikarbetets yta, använd skyddshandskar. Putsa ytan med en fuktig svamp eller med en bit superlon. Upprepa vid behov. Torka till sist av mosaikarbetet med en torr, mjuk trasa som inte luddar av sig och låt mosaikarbetet torka. Följ instruktionerna som finns i förpackningen.

  VAARA/ FARA/ DANGER

UFI MPQ0-S0YW-000N-FHXA

FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

EN: Contains cement portland, chrome (VI) < 0,0002%. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Avoid breathing dust. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep out of reach of children. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Vaaralausekkeet:
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/ suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P332+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P362+P364 - Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352  - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338  - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P362+P364 - Ta av nedstänkta kläder och tvättä dem innan de används igen.
P405 - Förvaras inlåst. 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Hazard statements: 
H315 - Causes skin irritation.
H318 - Causes serious eye damage. 
H351  -  Suspected of causing cancer  

Precautionary statement:
P102 - Keep out of reach of children.
P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/ spray.
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water 
P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P304+P340 -  IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P310 - Immediately call a POISON CENTER/doctor.
P332+P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
P362+P364 - Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P405 - Store locked up.
P501 - Dispose of contents/container in accordance with local regulations.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
  • kovettunut tuote pakkauksineen on energiajätettä
  • varoitusmerkinnät on poistettava tai ruksattava pakkauksesta ennen pakkauksen kierrätystä
Modellnummer: HO385