Collall All-Purpose liima 100 ml

Collall All-Purpose liima 100 ml

3,49 €
sis. 24 % ALV
Määräalennus
Alennusprosentti
+ 5 kpl
10 %

Collall All-Purpose 100 ml on keskiviskoosinen, liuotinpohjainen liima. Loistava liima tehtäessä mosaiikkitöitä tasopinnoille. Moneen tarkoitukseen sopiva liima, voidaan liimata mm. lasia, keramiikkaa, paperia, pahvia, nahkaa, korkkia, kangasta, puuta, monia erilaisia muoveja ja styroxia. Liimattavien materiaalien tulee olla kuivia. Laita liimaa yhdelle pinnalle ja anna kuivua hetken. Purista sitten kaksi pintaa yhteen. Vahvemman tarttuvuuden saamiseksi levitä liimaa molemmille pinnoille. Nopea alkutartunta.

  • Liima on vahvaa, juoksevaa ja kuivuu kirkkaaksi
  • Kätevä korkki, jossa mukana liiman levitin
  • Kosteuden kestävä. Ei pakkasenkestävä.
  • Sopii 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille aikuisen valvonnassa
  • Voimakas haju (asetoni), kuivuttuaan hajuton
  • liima voi vahingoittaa lakattuja materiaaleja. Poista tahrat asetonilla

  VAARA / FARA

UFI: 3UE7-4T3W-NW23-NQJU

Vaaralausekkeet:
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. 
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Mallinumero: COLAL0100
Tuotenumero: 8711557400107